• pomoc@mamawpotrzebie.pl
 • Biała Podlaska

Dane na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych poszczególnych instytucji, organizacji:

Pomoc lokalna – w Białej Podlaskiej

·         Droga Kobieto, Mamo z Białej Podlaskiej lub okolicy!

W różnych sytuacjach kryzysowych możesz szukać pomocy w takich miejscach jak:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych,  https://mentalmed.info/

Pomoc psychiatryczna, psychologiczna, psychoterapia – dorosłych, rodzinna, terapia uzależnień, współuzależnień

ul. Janowska 17, 21‑500 Biała Podlaska

+48 780 179 719

+48 780 179 740

83 344 51 50

kontakt@mentalmed.info

Otwarte w dni powszednie, od 8:00 do 20:00

Udzielana pomoc:

– w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych

– w poradni leczenia uzależnień i współuzależnień

– w zespole leczenia środowiskowego (domowego)

– w oddziale dziennym psychiatrycznym ogólnym.

Na wizytę do lekarza psychiatry nie trzeba mieć skierowania.

Do psychoterapeuty potrzebne jest skierowanie, więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do rejestracji. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), http://mops-bialapodlaska.pl/

Pomoc*: materialna, interwencyjna, psychologiczna, pomoc asystenta rodziny.

ul. Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska

tel.83-343-85-37

fax:83-343-85-37

e-mail: mopsbp@wp.pl

 Dyrektor: Ewa Borkowska

 Otwarte w dni powszednie: od 7:30 do 15:30

*Zakres pomocy ustawowo:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-spolecznej

Ważne w temacie wsparcia mam/ rodziców – rodzaje pomocy to m.in. : wsparcie finansowe, program za życiem w wys. 4000 zl, wsparcie jednorazowe, program rodzina + (500+), SUO – specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, opieka wytchnieniowa.

Struktura i kontakt – działy i komórki organizacyjne, pracownicy socjalni:

http://mops-bialapodlaska.pl/?page_id=126

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

(funkcjonuje przy MOPS): 

http://mops-bialapodlaska.pl/?page_id=387

Przewodnicząca: Anna Stolarczuk

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, http://gmina-bialapodlaska.pl/gops-2/

Pomoc*: materialna, interwencyjna, psychologiczna, pomoc pracowników socjalnych, asystenta rodziny.

http://gmina-bialapodlaska.pl/o-nas/

ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska

tel.83 343 32 84

Kierownik: Marlena Makaruk 

Godziny pracy GOPS:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30-15.30, czwartek: 8.00 – 16.00

Kasa GOPS – czynna w dni wypłaty świadczeń w godz. 10.00 – 14.00

 Pracownicy socjalni – rejony: http://gmina-bialapodlaska.pl/rejonizacja/

*Zakres pomocy ustawowo: 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-spolecznej

Ważne w temacie wsparcia mam/ rodziców – rodzaje pomocy to m.in. : wsparcie finansowe, program za życiem w wys. 4000 zł, wsparcie jednorazowe, program rodzina + (500+), SUO – specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, opieka wytchnieniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, https://pcpr.powiatbialski.eu/

Pomoc: https://pcpr.powiatbialski.eu/?p=25599

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 343 29 82 – Sekretariat

tel. 83 343 70 66 – Dział opieki nad dzieckiem i rodziną

tel. 83 342 36 99 – Dział rehabilitacji społecznej

fax: 83 343 29 82

e-mail: pcprbp@wp.pl

https://www.facebook.com/PCPR-Biała-Podlaska-112839433880820

Dyrektor: Małgorzata Malczuk

Godziny pracy:

Dni powszednie: 7:30 – 15:30

Kadra: https://pcpr.powiatbialski.eu/?p=25623

Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR:

Infolinia: 83 343 70 66

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, http://www.pppbialapodlaska.pl/

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli – diagnoza, terapia dzieci i młodzieży, rodzinna, zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Oferta pomocy:

http://www.pppbialapodlaska.pl/index.php/zakres-dzialan-poradni

http://www.pppbialapodlaska.pl/index.php/oferta

ul. Waryńskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 64 37, 83 341 64 36

e-mail: pppbp@op.pl

e-mail zaufania (działający jak „telefon zaufania”): porady.pppbp@gmail.com

Dyrektor: Justyna Prokocka – Kasjaniuk

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, www.powiatowa-poradniabp.pl

Zakres pomocy poradni obejmuje: pomoc psychologiczno – pedagogiczną, diagnozę, doradztwo, terapię, profilaktykę, orzecznictwo, interwencje, mediacje
i negocjacje, zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców .

ul. Warszawska 12C, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 343 31 23

e-mail: poradniapedagog@interia.pl

Dyrektor: Małgorzata Świderska – Poniatowska

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

https://www.facebook.com/PoradniaPsychologicznaBialaPodlaska

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży, rodziców

ul. Pileckiego 32 lokal u3, 21-500 Biała Podlaska,

tel. 517 596 327, 506 716 145 

Godziny otwarcia: 8.00 – 20.00

e-mail: elzbietaszolucha@interia.pl

Dla dzieci i młodzieży: z trudnościami natury psychologicznej związanymi z sytuacją życiową dziecka – w domu, w szkole, w grupie rówieśniczej; z zaburzeniami emocjonalnymi;
z niepełnosprawnością intelektualną; z trudnościami w uczeniu się; z zaburzeniami rozwoju;
z zaburzeniami zachowania; chorych somatycznie z towarzyszącymi problemami psychologicznymi; z wybitnymi uzdolnieniami; potrzebujących indywidualnej porady
w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej; potrzebujących szeroko pojętej pomocy
i wsparcia;

Dla rodzin: borykających się z trudnościami w komunikacji oraz rozwiązywaniu istniejących problemów; dla członków rodzin osób z problemami psychicznymi lub chorobami somatycznymi;

Dla rodziców: chcących upewnić się, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo; chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka i najefektywniejszych sposobów jego wspierania.

Przedstawicielstwo Ośrodka Adopcyjnego w Białej Podlaskiej, http://oa.rops.lubelskie.pl

Pomoc psychologiczna i interwencyjna – rodzinom biologicznym i kandydatom do przysposobienia dziecka.

Pomoc: Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, wspieranie kandydatów do przysposobienia dziecka.

http://oa.rops.lubelskie.pl/osrodek-adopcyjny/zadania/

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 343 64 54

e-mail: adopcja.bp@rops.lubelskie.pl

Koordynator: Zofia Al – Hiali

Pracownicy: http://oa.rops.lubelskie.pl/osrodek-adopcyjny/pracownicy/

Informacje dla kandydatów na rodzinę adopcyjną: http://oa.rops.lubelskie.pl/osrodek-adopcyjny/informacje-dla-kandydatow/

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez rodziców biologicznych: http://oa.rops.lubelskie.pl/osrodek-adopcyjny/rodzina-naturalna-najczesciej-zadawane-pytania/

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej (Okręgowy Ośrodek w Lublinie)

Pomoc: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

ul. Narutowicza 37, 21-500

Wtorek 14.00-19.00 Środa 8.00-13.00

tel. 815 343 887, tel. 782 515 474

 • Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej,

Specjalistyczne i kompleksowe wsparcie w formie indywidualnej: poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, poradnictwo prawne, wsparcia osoby pierwszego kontaktu.

ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska

tel. 885 153 253

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, https://www.szpitalbp.pl/pl/szpital/

Pomoc medyczna, psychologiczna.

ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska

tel.: 83 414 71 00

fax: 83 414 72 20

e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

Poradnia Psychologiczna w szpitalu,

https://www.szpitalbp.pl/pl/poradnie/poradnia_psychologiczna/

Pomoc psychologiczna w zakresie diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

I piętro (budynek 1D)

Rejestracja osobista – hol główny szpitala (parter), od poniedziałku do czwartku 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 16.00.

Rejestracja telefoniczna – tel. 83 414 71 70, od poniedziałku do czwartku  – 8.00 – 17.00, w piątki 8.00 – 16.00.

Godziny pracy poradni:

 wtorek 9.00 – 13.00

środa 11.00 – 14.00

czwartek 9.00 – 13.00

Poradnia niesie pomoc w takich obszarach, jak m.in.: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzenia relacji interpersonalnych, zaburzenia zachowania i emocji u dzieci
i młodzieży.

Centrum Kobieta–Matka–Dziecko, I piętro (budynek 1D), obok RTG

https://www.szpitalbp.pl/pl/poradnie/poradnia_ginekologiczno_poloznicza/

Rejestracja osobista i telefoniczna: tel. 83 414 74 90

od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.00

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek – środa 8.00 – 18.00, czwartek – piątek  8.00 – 15.35

W poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie: schorzeń ginekologicznych, prowadzenia ciąży niepowikłanej oraz ciąży wysokiego ryzyka,  prowadzenia pacjentek po leczeniu szpitalnym, realizacji programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, konsultacje pacjentek w zakresie schorzeń onkologicznych.

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej (NFZ),
https://www.szpitalbp.pl/pl/szpital/dzienny_dom_opieki_medycznej_1/dzienny-dom-opieki-medycznej.html

(DDOM) jest jedną z form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi,
w szczególności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego
i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Dysponuje trzema miejscami, jako opieka w hospicjum domowym, przeznaczonymi dla dzieci. W ramach pomocy szpital zapewnia w miesiącu – 2 wizyty lekarskie
oraz 2 wizyty pielęgniarki w tygodniu.

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznych łóżek, materacy przeciwodleżynowych, koncentratorów tlenu, wózków inwalidzkich, ciśnieniomierzy.

ul. Spółdzielcza 5, 21-500 Biała Podlaska , 

tel. +48 83 414 76 41

Zespół Szkół Specjalnych, http://zssorzechowa.pl/

Publiczna placówka kształcenia specjalnego na terenie miasta, która zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.

Oferta

ul. Orzechowa 58, 21-500 Biała Podlaska

tel. +83 343 66 67

tel. +83 341 61 34

e-mail: szkolaspecjalna@bialapodl.pl

Dyrektor: Małgorzata  Bielecka

W ramach włączenia się w projekt „Mama w potrzebie”:

1.  Punkt Pierwszego Kontaktu – dyżury specjalistów (fizjoterapeutów, logopedów (neurologopedów), psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI), bezpłatne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych
oraz dyżury i konsultacje telefoniczne.

2.  Realizacja zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

3.  Organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących różnych zaburzeń rozwojowych i różnych rodzajów niepełnosprawności – fakty i mity na temat różnorodnych zaburzeń, rodzaje terapii, wskazanie ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych.

4.  Grupa wsparcia dla rodziców – spotkania rodziców umożliwiające wymianę doświadczeń, uwag.

5.  Wskazanie rodzicom możliwości edukacyjnych i opiekuńczych dla dziecka niepełnosprawnego, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji, miejsca zamieszkania dziecka, sytuacji rodzinnej, sytuacji zawodowej rodziców oraz innych czynników, które mogą być istotne w wyborze placówki edukacyjnej.

6.  Stworzenie bazy placówek i instytucji, z danymi adresowymi i kontaktowymi (opracowanie folderu informacyjnego) zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

7.  Opieka wytchnieniowa – organizacja dodatkowych cyklicznych zajęć i opieki dla dzieci, w celu umożliwienia rodzicom zaangażowanie w inne obszary aktywności poza chorobą dziecka.

8.  Organizacja spotkań, uroczystości i imprez okolicznościowych dla rodziców i dzieci objętych terapią z zakresu wwrd (zabawa choinkowa, dzień dziecka itp.).

– Najbliższe zawodowe rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka, u których mama może otrzymać wsparcie i oddać dziecko pod opiekę:

 – Dom Rodzinny Żabce,  http://domrodzinny-zabce.powiatbialski.pl/o-domu/

Żabce 15, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Tel. (83) 373-33-04

e-mail: zabce11@wp.pl

Najbliższe Okno Życia:
w budynku Domu Dziecka przy ulicy Daszyńskiego 10 w Siedlcach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno_%C5%BCycia
https://caritas.pl/projekty/okna-zycia/

– Sąd Rejonowy
www.bialapodlaska.sr.gov.pl

ul. Brzeska 20/22, 21-500 Biała Podlaska

W dni powszednie – od godz. 7.30 do 15.30

tel. 83 311 10 95

Struktura organizacyjna:

https://www.bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/struktura-organizacyjna/wydzialy-sadu-rejonoweg

Prokuratura Rejonowa,

https://prokuratura.lublin.pl/prokuratura-rejonowa-w-bialej-podlaskiej,105.html?sLang=pl

ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 55 29 (sekretariat Prokuratora Rejonowego)

fax 83 343 77 85

Komenda Miejska Policji

ul. Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska

tel. 47 814 -1300, alarmowy 112

Urząd Miasta Biała Podlaska, https://um.bialapodlaska.pl/

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21 – 500 Biała Podlaska

Dane ze strony UM:

Koordynator ds. Dostępności i Osób z Niepełnosprawnościami,

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=26&p0=szczegoly&p1=9441

Paweł Grzegorz Iwaniuk

UM, pok. 22 (parter)

Dyżury: wtorek 12.00 – 17.00, piątek 12.00 – 17.00

Kontakt: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00

E-mail: pawel.iwaniuk@bialapodlaska.pl

Tel: +48 721 939 000

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

https://um.bialapodlaska.pl/ps/203

Przewodnicząca: Anna Stolarczuk

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Formularz wniosku składa się w siedzibie Komisji Urząd Miasta Biała Podlaska, kancelaria pokój nr 312, III piętro,
tel. 83 341 61 99.

W ramach MKRPA działa Zespół motywacyjno-interwencyjny, który podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

 1. przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy,
 2. kieruje na badania do lekarza biegłego, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, w celu uzyskania opinii, czy faktycznie występuje uzależnienie,
 3. składa wnioski do sądu o poddanie leczeniu w przypadku odmowy poddania się leczeniu odwykowemu.

Telefon „Podlaska Niebieska Linia”

tel. 693 402 894

dla osób doznających przemocy w rodzinie z terenu miasta Biała Podlaska

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

ul. Moniuszki 29, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. 881 577 488

Porady prawne i psychologiczne związane z uzależnieniami, pomoc terapeutów uzależnień

Porady w sprawach: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, współuzależnienie, DDA oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

NZOZ „Terapia A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

ul. Terebelska 67 – I piętro, gabinet 110, 111, 

tel. 83 342 81 84

Pomoc terapeutyczna, psychologiczna osobom z problemem alkoholowym
oraz osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików i pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych).

– NZOZ „ZMIANA” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

ul. Warszawska 14 – IV piętro, gabinet 410 i 411, 

tel. 83 342 81 73

Pomoc terapeutyczna (terapia indywidualna i grupowa) dla osób uzależnionych

i współuzależnionych.

PORADNIA prowadzona przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie
„Powrót z Uzależnień”

Plac Wolności 2, I piętro, 

tel. 83 342 21 98

Porady, diagnoza, konsultacje, terapia, grupy wsparcia dla rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „KROKUS”

ul. Łomaska 79, tel. 519 180 011

Grupy Samopomocowe, https://um.bialapodlaska.pl/ps/203

Grupy samopomocowe dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, osób współuzależnionych oraz ich rodzin działające na terenie miasta Biała Podlaska:

 • Grupa AA „Przemiana”, ul. Łomaska 79 – mityngi AA odbywają się w poniedziałki i w czwartki od godziny 18.00 do godziny 20.00.
 • Grupa AA dla kobiet „Alba”, ul. Łomaska 79– mityngi zawieszone do odwołania.
 • Grupa AA „Skorpion”, ul Długa 1 – Parafia Wniebowzięcia N.M.P – spotkania grupy odbywają się we wtorki od godziny 18.00 do godziny 20.00.
 • Nowa grupa AA „Wspólny cel”- Parafia Wniebowzięcia N.M.P – spotkania grupy odbywają się w czwartki od godziny 18.00 do godziny 19.00.
 • Grupa AA w Zakładzie Karnym, ul. Prosta 33 – wsparcie dla osób uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności. Mityngi odbywają się online i są skoordynowane z mityngami grupy AA „Skorpion.”
 • Grupa AA „Krzna”- od 9 lipca 2021 r. wznawia mityngi w Kościele Św. Antoniego. Na pierwszym spotkaniu zostaną ustalone terminy spotkań grupy.
 • Grupa AN – Anonimowi Narkomani, ul. Łomaska 79 – spotkania grupy odbywają się w środy od godziny 17.00 do godziny 19.00.
 • Grupa Al-Anon „Nadzieja”, ul. Długa 1– Parafia Wniebowzięcia N.M.P – spotkania grupy odbywają się w poniedziałki od godziny 18.00 do godziny 20.00.
 • Grupa Al-Anon „Słoneczko”, ul. Narutowicza 37 – Kościół Św. Antoniego– spotkania grupy odbywają się w czwartki od godziny 17.30 do godziny 19.30

INNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w mieście Biała Podlaska:

https://um.bialapodlaska.pl/ps/58

Przykładowe organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Biała Podlaska, świadczące pomoc kobietom, dzieciom:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży
i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „W S P Ó L N Y   Ś W I A T”, https://www.wspolnyswiat.org/

adres do korespondencji: ul. Powstańców 4C, 21-500 Biała Podlaska

tel. sekretariat: +48  509 846 511

e-mail: sekretariat@wspolnyswiat.org

Prezes: Anna Chwałek (tel.: +48  503 002 199)

 • Caritas Diecezji Siedleckiej:
https://siedlce.caritas.pl/index.php/placowki.html

Centrum Integracji Społecznej Biała Podlaska:

http://cisbialapodlaska.pl/

Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących wsparcia. Wspieranie poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna i nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Każdy Uczestnik CIS może liczyć na: podwyższenie umiejętności zawodowych, świadczenie integracyjne, posiłek, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, składki emerytalno-rentowe w trakcie uczestnictwa.

ul. Terebelska 80 W 41, 21-500 Biała Podlaska,

tel. 724 315 777, e-mail: biuro.cis@gmail.com

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

http://sdsbiala.caritas.pl/przykladowa-strona/

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel ten jest realizowany poprzez:

 • udzielenie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi w postaci psychoterapii grupowej i indywidualnej,
 • prowadzenie zajęć podnoszących poziom zaradności życiowej i samodzielności,
 • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji,
 • realizowanie przyznanej pomocy w postaci jednego gorącego posiłku,
 • stworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodzin osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska

tel. 505 074 906, Kierownik – Anna Jakubiak: 573 163 993

e-mail: sdsbiala@caritas.pl

 • Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej
https://www.facebook.com/Centrum-Wolontariatu-Caritas-Diecezji-Siedleckiej-w-Bia%C5%82ej-Podlaskiej-167112686976976/

ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska,

tel. 780-061-313, e-mail: wolontariatbp@caritas.pl,

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00,

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Biała Podlaska
https://www.facebook.com/wtzbialapodlaska/

Placówka pobytu dziennego dla osóbz niepełnosprawnościami.

tel. 507 058 833, pon.- pt. – 7.30 – 15.30

 • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego:
https://siedlce.caritas.pl/index.php/biala-podlaska.html

ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska

tel./fax 83 342 05 83 wew.28, tel. kom: 513 503 661, e-mail: wsr.biala@caritas.pl

21-500 Biała Podlaska ul. Prosta 35

tel. 83 343-27-46, mail : wtz@wtz-elremet.pl

WTZ jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowe

Fundacja Kurs na Miłość

www.kursnamilosc.pl

Pomoc materialna rodzinom zastępczym, adopcyjnym (zakres rzeczowy), rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Inicjatywy otwarte na rzecz wzmacniania więzi i budowania relacji w rodzinie.

siedziba: ul. Sidorska 2K, 21-500 Biała Podlaska

tel. kontaktowy: 510 282 710  lub  609 100 003

E-mail: fundacja@kursnamilosc.pl

*Zakładka “Pomoc bezpłatna – namiary ogólnopolskie”

  Droga Kobieto, Mamo!

W różnych sytuacjach kryzysowych możesz szukać bezpłatnej pomocy w takich miejscach jak:

 •  Mamy, które są w ciąży i przeżywają kryzys, np. rozważają aborcję,

         – najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/,

– Ośrodki Adopcyjne,

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– zawodowe rodziny zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka,

 – Okna Życia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno_%C5%BCycia
https://caritas.pl/projekty/okna-zycia/

– hospicja perinatalne

– Stowarzyszenie Dwie Kreski

https://www.dwiekreski.pl/, https://www.facebook.com/2kreski

tel. 533 112 121, codziennie od 18.00 do 23.00

– Projekt SOS jestem w ciąży, sosjestemwciazy.pl, tel. zaufania 24/7:  780 117 735 

– Fundacja Małych Stópek

– Fundacja Młode Mamy

– Fundacja Javani – nastoletni rodzice

http://javani.archpoznan.pl/,  https://www.facebook.com/fundacja.javani

 • Mamy, które straciły dziecko:

– przez poronienie,

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/,

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– pomoc psychologiczna w dany szpitalu

– Portal Poroniłam.pl, https://www.poronilam.pl/pomoc/pomoc-po-poronieniu/,

Telefon zaufania – 537 883 952

– Organizacje pomagające rodzicom po stracie dziecka:

 – Fundacja Tęczowy Kocyk, https://fundacjateczowykocyk.pl/

– Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, https://fundacjaernesta.pl/pomoc/

– w wyniku aborcji,

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/,

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Kurs Powrót i Odnowa – uzdrowienie po aborcji, www.powrotiodnowa.org,

– Duszpasterstwo Pomocy Osobom, które mają doświadczenie aborcji

https://www.facebook.com/winnicaracheliwarszawa
 • Mamy, które są w ciąży lub urodziły i:

– dowiadują się, że ich dziecko jest/ może być chore, niepełnosprawne, może umrzeć,

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Ośrodki Adopcyjne,

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– pomoc psychologiczna i medyczna w danym szpitalu,

hospicja perinatalne  – pomoc rodzicom spodziewającym się dzieci z określonymi wadami wrodzonymi, w tym prowadzącymi do śmierci

– Stowarzyszenie Dwie Kreski

https://www.dwiekreski.pl/, https://www.facebook.com/2kreski,

tel. 533 112 121, codziennie od 18.00 do 23.00

– Fundacja Małych Stópek

– Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, https://fundacjaernesta.pl/pomoc/

– z różnych powodów nie mogą/ nie chcą zdecydować się na wychowanie dziecka

i zastanawiają się nad oddaniem go do adopcji lub rodziny zastępczej, okna życia, instytucji/organizacji pomocowej

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

– Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/,

– Ośrodki Adopcyjne,

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– pomoc psychologiczna w danym szpitalu

– zawodowe rodziny zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka

– Stowarzyszenie Dwie Kreski

https://www.dwiekreski.pl/, https://www.facebook.com/2kreski

tel. 533 112 121, codziennie od 18.00 do 23.00

– Fundacja Małych Stópek

– Save a Life International Polska – Centrum Pomocy Kobietom w trudnej sytuacji związanej z ciążą

http://www.kobietomnapomoc.pl/

– zostały same, tj. ojciec dziecka odszedł i/lub nie wspiera ich w rodzicielstwie, nie mają osób bliskich – wspierających, 

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/,

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– Stowarzyszenie Dwie Kreski

https://www.dwiekreski.pl/, https://www.facebook.com/2kreski

tel. 533 112 121, codziennie od 18.00 do 23.00

– Fundacja Małych Stópek

– Save a Life International Polska – Centrum Pomocy Kobietom w trudnej sytuacji związanej z ciążą

http://www.kobietomnapomoc.pl/

– Fundacja Młode Mamy

– Fundacja Javani – nastoletni rodzice

http://javani.archpoznan.pl/,  https://www.facebook.com/fundacja.javani

– doświadczają problemów: psychicznych, relacyjnych (np. przemocy), fizycznych, zdrowotnych, duchowych, materialnych itp.

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/,

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– Sądy Rejonowe

– Prokuratura Rejonowa

– Policja

– Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Miejskie lub Gminne)

– Punkty Konsultacyjno – Interwencyjne

– Ośrodki Leczenia Uzależnień

– Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

– Domy Samotnej Matki

– kościoły, parafie, związki wyznaniowe

– pomocowe organizacje pozarządowe o celach działania zbieżnych z potrzebami

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
https://www.niebieskalinia.pl/kontakt
 • Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia – tel. 801 889 880
https://psychologia.edu.pl/component/content/article/1-latest-news/1303-telefon-zaufania-801-889-880.html
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 
 • Telefon Zaufania Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047

Telefony Zaufania – Narkomania, 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne, 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17-22

 • Mamy, które wychowują dzieci: z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju, deficytami zdrowotnymi, 

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

– Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– Szkoły Specjalne,

– pomoc psychologiczna w danym szpitalu,

– pomocowe organizacje pozarządowe o celach działania zbieżnych z potrzebami,

-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/

 • Mamy z „serca” – kobiety zmagające się z niepłodnością, te które marzą
  o zostaniu mamą biologiczną i/lub adopcyjną, zastępczą,

– najbliższe:

– Poradnie Zdrowia Psychicznego,

-Ośrodki Interwencji Kryzysowej

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

– Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

– Ośrodki Adopcyjne,

– zawodowe rodziny zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka

– Projekt NIEZASTĄPIENI – Rodziny Zastępcze, https://niezastapieni.org/

– Fundacja MAIO, https://www.facebook.com/fundacja.maio/?hc_location=ufi

– Fundacja Rodzin Adopcyjnych, https://adopcja.org.pl/

 • Mamy, które…? (Jesteśmy otwarci na wszelkie inne propozycje tematyczne związane z potrzebami Mam)